Over vleesch

Hoewel met tegenwoordig dikwerf de klagt hoort uiten, dat het slagtvee, vooral in de betere soorten, zeer schaarschs is, ziet men echter bij de slagers onzer stad vleesch, dat gerust met het zoo geprezen best Hollandsche kan wedijveren.
Vooral voor de aanstaande kermisdagen schijnen de slagers zich ingespannen te hebben, ten einde hunnen begunstigers eene uitgezochte kwaliteit te leveren.
Zoo zal onder anderen slager C.ooms, in de kerkstraat of Venspadje alhier, voor die dagen een buitengewoon schoonen en zwaren os slagten, die ruim 1200 halve kilo’s geschat wordt.

Bron: Tilburgse Courant

X