DE TILBURGSCHE KERMIS wordt vervroegd

December 1938: De Tilburgsche Kermis die tot nu toe gehouden werd van Donderdag voor den eersten Maandag in September tot dien Maandag zal in het vervolg gehouden worden op den eersten Zondag van Augustus tot den daaropvolgenden Donderdag.

De Tilburgsche kermis is sinds jaar en dag tevens de algemeene vacantie voor de arbeiders in het textielbedrijf en sinds de Tilburgsche Industrie van stapelindustrie mode-industrie is geworden viel die vacantie net op den tijd dat de orders binnenkwamen en bovendien verdeeld over twee weken. Toen dan ook uit bepaalde kringen van de bevolking de aandrang kwam om de kermis zoodanig te vervroegen dat 31 Augustus er buiten viel om dien dag als nationalen feestdag te kunnen vieren, heeft de Kamer van Koophandel dat voorstel aangegrepen om een onderzoek in te stellen naar de wenschelijkheid van vervroeging van de kermis.

Het idee om de kermis met een maand te vervroegen vond algemeen instemming bij de diverse organisaties die werden geraadpleegd. Alleen de vereeniging van caféhouders en de landbouwers waren er tegen, de laatsten omdat de kermis nu juist na den oogst valt. Ook de bond van kermisexploitanten is sterk tegen de verzetting van de kermis, omdat hij daarvan vreest het verloopen van een kermis die de beste van het land is. Na langdurige discussie heeft de gemeenteraad in de Maandagavond gehouden vergadering met 20 tegen 13 stemmen het voorstel van B. en W. aangenomen, zoodat Tilburg in het vervolg kermis zal houden op den eersten Zondag van Augustus.

(De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad)

error: Content is protected !!